Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Zespół Centrum

Dr hab. Mikołaj Madurowicz

Badacz miasta, geograf, varsavianista, genealog. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim: w Katedrze Geografii Miast i Planowania Przestrzennego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz Centrum Badań nad Kulturą Warszawy. Przewodniczy Komisji Historycznej Towarzystwa Przyjaciół Warszawy oraz współtworzy zarząd Komisji Historii Geografii Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika Prace i Studia Geograficzne. Naukowo zajmuje się przestrzenią miejską oraz metodologią badań. Wydał trzy książki autorskie: Sfera sacrum w przestrzeni miejskiej Warszawy (2002), Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy (wyd. 2007, 2008, 2017), Ciągłość miasta. Prolegomena (2017). Inicjator i współorganizator interdyscyplinarnych ogólnopolskich konferencji naukowych z cyklu „Współczesna przestrzeń miejska” (2006, 2009, 2012, 2017, 2021), redaktor naukowy m.in. prac zbiorowych o tytułach: Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej (2007), Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej (2010) oraz Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej (2014). Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu problematyki miejskiej, kulturowej, humanistyczno-kartograficznej.

W ramach Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego od września 2021 roku prowadzi wraz z dr. Pawłem Weszpińskim z Muzeum Warszawy cykl comiesięcznych Seminariów Warszawskich w Sali Kinowej Muzeum Warszawy. Inicjator projektu „Śpiewnik Warszawski” oraz współkoordynator trzeciej edycji Encyklopedii Warszawy.

 

Dr hab. Włodzimierz Karol Pessel

Doktor habilitowany nauk o kulturze i religii, kulturoznawca i skan­dynawista. Adiunkt w Zakładzie Kultury Współczesnej w Insty­tucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, współzałożyciel Pracowni Studiów Miejskich w IKP UW i wicekierownik międzywydziałowych Studiów Miejskich UW. Stały współpracownik Zakładu Skandynawistyki Uniwersytetu SWPS, członek sieci Maritime Sociology. Członek rady naukowej „Al­manachu Warszawy”. Laureat m. in. nagrody w konkursie najlepsze varsaviana 2010 (za Antropologię nieczystości. Studia z kultury sanitarnej Warszawy) i Nagrody Klio 2020 (za Czerwono-białych i Biało-Czerwonych. Dania, Polska, Północ). Wychował się na placu Grzybowskim, Nowolipkach i Wilczej, w poszukiwaniu ożywienia ze Śródmieścia wyprowadził się na linię otwocką, a od kilku lat mieszka w małym mieście na Zachodnim Mazowszu i stołecznym sprawom przygląda się z dystansu. Kontakt: w.pessel@uw.edu.pl.

 

 

 

Dr Łukasz Bukowiecki

Kulturoznawca, socjolog kultury, historyk muzealnictwa. Adiunkt w Zakładzie Kultury Współczesnej Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, członek Pracowni Studiów Miejskich IKP UW. Współpracuje także z Centrum Badań nad Pamięcią Społeczną na Wydziale Socjologii UW, gdzie w latach 2018–2021 pracował na kontrakcie podoktorskim w międzynarodowym projekcie badawczym European Colonial Heritage in Entagled Cities (ECHOES), finansowanym z programu Horyzont 2020. Zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami kulturowej historii muzeów w perspektywie funkcjonowania dziedzictwa kulturowego, pamięci społecznej i kultur miejskich. W 2019 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską na temat niezrealizowanych przedsięwzięć muzealnych w Warszawie w XX wieku, za którą otrzymał wyróżnienie w konkursie Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy (2020). Autor książki Czas przeszły zatrzymany. Kulturowa historia skansenów w Szwecji i w Polsce(Warszawa 2015), współautor opracowania naukowego książki Legendy warszawskie. Antologia wydanej przez Muzeum Warszawy (Warszawa 2016). Wygłaszał wykłady dla Centrum Interpretacji Zabytku Muzeum Warszawy i Zamku Królewskiego w Warszawie. W roku akademickim 2021/2022 prowadzi zajęcia akademickie dla studentów kulturoznawstwa, studiów miejskich i bałtystyki. Kontakt: lukasz.bukowiecki@uw.edu.pl.

 

Dr Piotr Kubkowski

Adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, kulturoznawca i historyk kultury. Specjalizuje się w okresie przełomu XIX i XX wieku: zajmuje się kulturową historią sportu i ciała, studiami nad męskością, kulturą miejską (współczesną i w ujęciach historycznych).
Pracę doktorską o Warszawskim Towarzystwie Cyklistów obronił w 2017 r. (następnie rozprawa otrzymała wyróżnienie w konkursie Prezydenta Warszawy i Muzeum Warszawy „Dyplomy dla Warszawy” i  pierwsze miejsce w konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o kulturze. Za książkę doktorską Sprężyści. Kulturowa historia warszawskich cyklistów na przełomie XIX i XX wieku nominowany do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. Laureat Konkursu im. Hanny Szwankowskiej na najlepszą książkę varsvianistyczną (2019). Kierownik projektu badawczego Ministerstwo Polskości: podróże – krajobrazy – teksty. Kulturowa historia ruchu krajoznawczego od 1873 roku do końca lat 20. XX wieku (NCN Sonata 2020-2023).
Współautor i współredaktor czterech tomów z serii „Topo-Grafie”: o Mironie Białoszewskim, Tadeuszu Konwickim, Marku Hłasce i Leopoldzie Tyrmandzie. Współwydawca wspomnień Marii Jadwigi Strumff (2021), jednej z pierwszych warszawskich masażystek oraz kurator poświęconej jej wystawy (Muzeum Woli, 2015 r.). Konsultant i współautor serialu dokumentalnego o osiedlach modernistycznych pt. „BLOK.” (reż. Tomasz Knittel, TVP Kultura, 2018 r.).

 

Dr Agnieszka Witkowska-Krych

Absolwentka kulturoznawstwa i hebraistyki w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz socjologii w Collegium Civitas, doktor wiedzy o kulturze i religii na podstawie pracy dotyczącej opieki nad dziećmi w getcie warszawskim. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2020 roku. Zainteresowana szczególnie historią i kulturą Żydów warszawskich oraz ich wpływem na tożsamość miasta. Opublikowała szereg artykułów dotyczących życia i działalności Janusza Korczaka oraz prowadzonych przez niego instytucji  m.in. w „Zagładzie Żydów”, „Kwartalniku Historii Żydów”, „Tekstach Drugich”, „Pamiętniku Literackim” oraz „Almanachu Muzealnym”. Autorka książki „Mniej strachu. Ostatnie chwile z Korczakiem” uhonorowanej w 2019 roku Nagrodą KLIO w kategorii: varsaviana. W Instytucie Kultury Polskiej prowadzi zajęcia z wiedzy o kulturze i historii kultury Żydów.